Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Запрошення на IV Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Формування тверезого способу життя в сiм’ї та суспiльствi»

IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування тверезого способу

життя в сiм’ї та суспiльствi»

4–5 листопада 2017 р., м. Київ

До участі у конференції запрошуються науковці, викладачi, докторанти, аспiранти,

студенти, педагоги, психологи, медичнi працiвники, релігійні діячі, активiсти тверезницьких

органiзацiй та всi, хто прагне вiдродити тверезiсть в українському суспiльствi.

Метою конференції є обговорення та пошук рішень створення передумов подолання

алкоголізації та формування тверезого суспільства в Україні.

Завданням конференції є напрацювання та сприяння впровадженню результатів і

сучасних здобутків у сферi виховання тверезостi в сiм’ї, теорiї та практики вiльного вiд

алкоголю способу життя в суспiльствi, органiзацiї тверезницької дiяльностi.

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

• Громадська організація «Рух «Твереза Україна»;

• Національна академія педагогічних наук України;

• Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

• Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України;

• Інститут проблем виховання НАПН України;

• Громадська організація «Український інститут соціальних досліджень імені Олександра

Яременка»;

• Всеукраїнська громадська організація «Українська асоціація лікарів-психологів».

ЗА ПІДТРИМКИ:

• Київської міської ради та Київської міської державної адміністрації;

• Міністерства молоді та спорту України;

• Міністерства соціальної політики України;

• Міністерства освіти і науки України;

• Міністерства оборони України.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

1. Педагогіка: тверезницьке виховання і навчання дітей та молоді тверезому способу

життя (ТСЖ). Впровадження ТСЖ у систему дошкільної, середньої та вищої освіти, а також

у систему фізичного виховання молоді.

2. Психологія: формування свідомої тверезості в сім’ї, колективі, впровадження

моделі тверезої поведінки в різних ситуаціях.

3. Медицина: профілактична робота лікаря з людьми, передусім з дітьми та молоддю,

спрямована на популяризацію тверезого способу життя і поширення інформації про

шкідливий вплив алкоголю на здоров’я.

4. Соціологія: аналіз ставлення людини до особистої тверезості як цінності, а також до

проблеми вживання алкоголю та шляхів її подолання.

5. Історія, право: періоди тверезості в національній та світовій історії, досягнення й

помилки законодавців і тверезницьких рухів. Антиалкогольне законодавство, правові

механізми запровадження тверезого способу життя в суспільстві.

6. Інформаційні технології: поширення ідеї тверезості в сучасному інформаційному

просторі.

7. Релігійні підходи до виховання тверезості: досвід представників різних конфесій у

формуванні тверезих переконань.

8. Організація тверезницького руху: методологія тверезницької діяльності.

9. Інші аспекти тверезого способу життя: дослідження в інших сферах, пов’язані з

формуванням і збереженням ТСЖ.

Офіційні мови конференції: українська, англійська та російська.

Місце проведення конференції: м. Київ, вул. Хрещатик, 36, Київська мiська державна

адмiнiстрацiя (Колонна зала, 2-й поверх).

Форма участі: очна та заочна.

Для участі у конференції необхідно: До 15 вересня 2017 року (включно) на

офiцiйному сайті конференцiї http://science.tvereza.info зареєструватися та подати тезу

доповіді.

ВИМОГИ ДО ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ:

Вiдповiднiсть мiжнародним стандартам наукової етики (доповiдь повинна бути

оригiнальним результатом дослiдження або практичної роботи авторiв; тези доповiдi не

можуть мiстити передрук ранiше опублiкованих праць інших авторiв).

Тези доповіді приймаються в електронному вигляді у форматі: *.rtf, *.doc (MS Word),

*.txt або *.tex (LATEX). Назва файлу має містити прізвище автора латинськими літерами.

Обсяг – 5 стор. формату А-4 файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman,

розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

Якщо до тез додано схеми, рисунки, діаграми тощо, то їх належить оптимізувати для

чорно-білого друку і подати в окремих графічних файлах. Натомість таблиці, підписи до

таблиць, зображень, діаграм і т. ін. містяться безпосередньо в тексті. Розставляти переноси

слів у тексті забороняється.

Посилання на джерела в тексті потрібно подавати у квадратних дужках, наприклад:

[1] або [1, c. 64]. Список літератури належить скласти у порядку цитування в тексті (або в

алфавітному порядку) і оформити згідно з встановленими вимогами до бібліографічного

опису.

Голова Оргкомітету конференції — доктор психологічних наук, професор Данилюк Іван

Васильович.

Офіційний сайт конференції: http://scіence.tvereza.іnfo E-maіl: scіence@tvereza.іnfo

Довідки за тел.: (+38067) 299-69-96, (+38063) 505-99-85 – Роман Антонович Галицький.