Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Проект рекомендацій парламентських слухань на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації

Учасники парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації", які відбулися 15 листопада 2017 року, відзначають, що ключовою метою процесів реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні має бути створення повноцінного і комфортного життєвого середовища для мешканців територіальних громад, надання якісних послуг та становлення інститутів прямого народовладдя.

Формування спроможних територіальних громад, доступність та належна якість послуг у різних сферах великою мірою залежить від розмежування повноважень між органами виконавчої влади й органами місцевого самоврядування на засадах субсидіарності й децентралізації.

Децентралізація влади вже помітно змінює пострадянську систему управління, громади стають сильнішими й успішнішими. Разом із тим, їх сьогоднішній і майбутній розвиток ґрунтується саме на свідомому та обізнаному молодому поколінню українців. Тому що молодь є основою та ресурсом розвитку не лише сильної громади, а й міцної держави та її інноваційного розвитку.

Сучасні тенденції міграційного руху молодого населення України з орієнтацією на високорозвинені регіони та іноземні країни ставлять перед громадами першочергові завдання – створення умов для особистісного становлення, соціальної активності та зайнятості молодих осіб, щоб вони залишались мешкати, працювати у громаді та брали активну участь у її розбудові й розвитку.

Таким чином, молодіжна політика в умовах децентралізації орієнтована на формування комфортного середовища для життя та розвитку молоді в об’єднаних територіальних громадах, а пріоритетними напрями її реалізації є фінансове та кадрове забезпечення, розвиток молодіжної інфраструктури і залучення молоді до процесу ухвалення рішень.

 

Ураховуючи зазначене, учасники парламентських слухань про становище молоді в Україні на тему: "Формування та реалізація державної молодіжної політики в Україні в умовах децентралізації" рекомендують:

 

1. Президентові України розглянути доцільність відновлення діяльності Національної ради з питань молодіжної політики при Президентові України.

 

2. Верховній Раді України прискорити розгляд та прийняття проектів законів України щодо розвитку молодіжної політики в Україні.

 

3. Кабінетові Міністрів України:

 

1) у сфері удосконалення нормативно-правової бази:

розробити та подати на розгляд Верховної Ради України проекти законів України про внесення змін до Бюджетного кодексу України та Закону України "Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні" стосовно реорганізації молодіжних центрів праці в молодіжні центри, а також про внесення змін до статті 241 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення спрямування коштів державного фонду регіонального розвитку (у розмірі не менше 10 відсотків) на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток молодіжної інфраструктури;

внести зміни до Методики формування спроможних територіальних громад, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 08 квітня 2015 року                № 214, щодо врахування принципів розвитку молодіжної сфери, сфер фізичної культури і спорту, національно-патріотичного виховання при здійсненні добровільних об'єднань територіальних громад;

пришвидшити процес погодження та прийняття постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Типового положення про молодіжний центр та внесення зміни до пункту 2 Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка";

при розробленні проектів законів України про Державний бюджет України на відповідні роки:

забезпечити фінансування бюджетної програми "Здійснення заходів державної політики з питань молоді та державна підтримка молодіжних та дитячих громадських організацій" згідно з обсягами, визначеними Державною цільовою соціальною програмою "Молодь України" на 2016 – 2020 роки, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 2016 року № 148;

забезпечити збільшення обсягів фінансування бюджетної програми "Надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла";

забезпечити розроблення та затвердження державної програми з будівництва житла молодим особам, які на сьогоднішній день мають статус внутрішньо переміщеної особи та постійне місце реєстрації в Донецькій і Луганській областях (тимчасово окуповані території);

вжити заходів для формування механізмів міжвідомчої і міжсекторальної взаємодії при проведенні заходів державної молодіжної політики та у сфері національно-патріотичного виховання;

вжити заходів для розширення можливостей молоді щодо залучення до програми ЄС "Еразмус +" та інших європейських освітніх програм для молоді;

 

2) з метою забезпечення ефективної реалізації державної молодіжної політики в умовах децентралізації визначити пріоритетними напрямами:

підтримку талановитої молоді;

популяризацію здорового способу життя молоді;

забезпечення молоді житлом;

зайнятість молоді;

національно-патріотичне виховання молоді;

підтримку молоді, яка перебуває у складних життєвих обставинах;

розвиток молодіжної інфраструктури.

 

3) продовжити роботу щодо співпраці з представниками міжнародних донорських проектів і організацій стосовно їх залучення до підтримки реалізації молодіжних ініціатив на загальнонаціональному, регіональному та локальному рівнях;

 

4) здійснювати інформаційно-аналітичну та організаційну підтримку щодо питань формування та реалізації молодіжної політики на регіональному й локальному рівнях, зокрема шляхом розроблення і розповсюдження відповідних рекомендацій для об’єднаних територіальних громад;

 

5) ураховувати пріоритетність розвитку молодіжної політики про розробленні та впровадженні типових моделей організації єдиного соціально-гуманітарного простору в різних видах адміністративно-територіальних одиниць базового рівня, зокрема освітніх, культурних, госпітальних, спортивних округів;

 

6) здійснити моніторинг та сприяти поширенню й втіленню кращих практик реалізації молодіжної політики на регіональному та локальному рівнях, у тому числі інноваційних форм роботи з молоддю;

 

7) забезпечити формування та розвиток єдиного молодіжного інформаційного простору в Україні, інформаційну підтримку та висвітлення у засобах масової інформації заходів із реалізації державної політики у молодіжній сфері;

 

8) сприяти консолідації зусиль світового українства з метою розбудови України як незалежної, демократичної і правової держави, активізувати участь молодіжних громадських об'єднань закордонних українців у формуванні позитивного іміджу України у світі, донесенні оперативної, достовірної й об'єктивної інформації про події в Україні до міжнародної спільноти;

 

9) сприяти захисту українського суспільства, зокрема молоді, від агресивного впливу деструктивної інформаційно-психологічної пропаганди, передусім з боку Російської Федерації;

 

10) забезпечити збільшення частки телепрограм соціальної спрямованості, що створюються за державним замовленням, щодо формування державницької позиції та цінностей української молоді;

 

11) сприяти усебічному розвитку і функціонуванню української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України;

 

12) сприяти розвиткові всеукраїнського молодіжного та дитячого руху, студентського та учнівського самоврядування;

 

13) доручити Міністерству молоді та спорту України:

сприяти в ефективній реалізації державної політики у молодіжній сфері на регіональному та локальному рівнях;

сприяти популяризації українських суспільно-державницьких цінностей, зокрема самобутності, соборності, волі і гідності Українського народу, та формуванню на їх основі національно-патріотичного світогляду дітей та молоді;

забезпечити підвищення кваліфікації працівників державних органів і представників громадських об’єднань, які працюють із молоддю, шляхом виконання програми "Молодіжний працівник";

сприяти формуванню науково-дослідної бази та визначенню показників реалізації молодіжної політики;

сприяти в організації якісного і змістовного дозвілля молодого покоління та розвитку молодіжної інфраструктури і діяльності установ, що працюють із молоддю;

сприяти створенню умов для участі молодих громадян, молодіжних та дитячих громадських об'єднань у формуванні та реалізації державної молодіжної політики;

розробити пропозиції щодо внесення змін до Положення про Міністерство молоді та спорту України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 220 (зі змінами), стосовно підтримки розвитку молодіжних центрів в Україні та підготовки молодіжних працівників за програмою "Молодіжний працівник";

 

14) доручити Міністерству освіти і науки України:

забезпечити ефективне втілення реформи сфери освіти та надання якісних освітніх послуг для молоді в нових українських школах;

вжити заходів з метою удосконалення роботи з національно-патріотичного, правового, морального, екологічного виховання дітей та молоді, формування у них моральних цінностей, соціальної активності та громадянської відповідальності, утвердження здорового способу життя;

з урахуванням пропозицій Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства соціальної політики України удосконалити систему сприяння працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів, які навчалися за державним замовленням;

сприяти розвитку неформальної освіти;

 

15) доручити Міністерству охорони здоров’я України:

активізувати серед молодих громадян роз’яснювальну роботу щодо негативного впливу на здоров’я тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних та інших токсичних речовин;

з урахуванням пропозицій Міністерства молоді та спорту України сприяти розвитку мережі клінік, дружніх до молоді;

з урахуванням пропозицій Міністерства молоді та спорту України забезпечити формування у дітей та молоді навичок долікарської допомоги за євроатлантичними стандартами;

сприяти забезпеченню медичного та психологічного супроводу молодих громадян України, які є учасниками бойових дій або постраждали в зоні проведення антитерористичної операції на сході держави;

 

16) доручити Міністерству соціальної політики України:

з урахуванням пропозицій Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України реалізовувати заходи, спрямовані на підготовку молоді до створення сім’ї, життя у подружжі та відповідального батьківства, організовувати видання і поширення якісних навчальних та інформаційних матеріалів;

сприяти розвитку волонтерства в Україні та з урахуванням пропозицій Міністерства молоді та спорту України формувати систему підтримки волонтерства;

з урахуванням пропозицій Міністерства молоді та спорту України консолідувати зусилля громадськості та бізнесу на запровадження стажування студентів на підприємствах, в установах, організаціях;

 

17) доручити Міністерству культури України:

сприяти проведенню мистецьких заходів, спрямованих на популяризацію сімейних цінностей, материнства та батьківства, підвищення соціального статусу жінок;

вжити заходів до створення культурно-розважальних програм, кінофільмів, інших творів мистецтва, що утверджують загальнолюдські, громадянські, національно-патріотичні та сімейні цінності;

сприяти оновленню фондів бібліотек територіальних громад молодіжною та національно-патріотичною літературою;

 

18) доручити Міністерству оборони України:

вжити заходів щодо підвищення рівнів привабливості військової служби та соціального захисту молоді з числі військовослужбовців та членів їх сімей;

сприяти зростанню рейтингу військових професій та збільшення попиту на військову освіту з метою створення соціальної привабливості військової служби, яка забезпечить стабільність існуючої системи комплектування Збройних сил України за контрактом;

 

19) доручити Міністерству інформаційної політики України, Державному комітету телебачення і радіомовлення України та Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення:

сприяти створенню молодіжних теле- і радіопрограм з актуальних для молоді питань, виготовленню та розповсюдженню інформаційних матеріалів на вказану тематику;

сприяти популяризації в суспільстві переваг здорового способу життя, формуванню відповідальності за власне здоров’я та утвердженню національної ідеї щодо соціально активної, фізично здорової та духовно багатої особистості;

вжити заходів для недопущення поширення в засобах масової інформації продукції, що містить елементи жорстокості, насильства, порнографії, пропагує ненависть між етнічними групами, наркоманію, алкоголізм, тютюнопаління, сприяє антисоціальній поведінці молоді;

 

20) доручити Національній поліції України вжити заходів з метою зменшення кількості правопорушень, вчинених дітьми та молоддю, шляхом активізації просвітницької правової роботи та залучення молоді до суспільно корисної громадської діяльності.

 

4. Обласним, Київській міській державним адміністраціям, асоціаціям органів місцевого самоврядування, об’єднаним територіальним громадам сіл, селищ, міст України:

 

1) звертати увагу на важливість визначення перспектив розвитку та заходів із реалізації молодіжної політики на рівні громад, у тому числі щодо:

формування стратегічного бачення розвитку молодіжної сфери на рівні громад;

кадрового забезпечення та утворення у складі виконавчих органів об’єднаних територіальних громад структурних підрозділів з питань молоді;

забезпечення належного рівня фінансування молодіжної роботи з урахуванням наявних викликів та суспільних запитів молодого покоління та особливим акцентом на підтримку заходів щодо соціального становлення, розвитку й зайнятості молоді та забезпечення її житлом;

розвитку молодіжної інфраструктури;

залучення молоді до процесу ухвалення рішень шляхом:

виконання положень Переглянутої Європейської хартії участі молоді в громадському житті на місцевому і регіональному рівнях;

утворення молодіжних консультативно-дорадчих органів при виконавчих органах об’єднаних територіальних громад;

співпраці з молодіжними громадськими об’єднаннями, учнівським та студентським самоврядуванням;

впровадження інноваційних механізмів участі громадськості в розподілі та використанні бюджетних коштів, зокрема інструменту прямої демократії – "бюджету участі";

підтримки молодіжних банків ініціатив;

участі міст України в національному конкурсі "Молодіжна столиця України";

 

2) забезпечити проведення семінарів-тренінгів з представниками об’єднаних територіальних громад сіл, селищ, міст регіону, відповідальними за роботу з молоддю, щодо забезпечення ефективної реалізації молодіжної політики на рівні громад (за програмою "Молодіжний працівник");

 

3) сприяти навчанню спеціалістів об'єднаних територіальних громад питанням організації надання адміністративних та соціальних послуг сім'ям, дітям та молоді;

 

4) спільно з районними державними адміністраціями здійснити аналіз стану розвитку молодіжної інфраструктури на території регіону і моніторинг необхідності створення молодіжних центрів для навчання, самореалізації й змістовного дозвілля молоді та подати результати аналізу (кількісні та якісні показники молодіжної інфраструктури) Міністерству молоді та спорту України;

 

5) усебічно сприяти створенню, діяльності й забезпеченню належного рівня фінансування багатофункціональних молодіжних центрів, а також молодіжних просторів, утворених на базі закладів освіти, культури, краєзнавства і туризму, соціального захисту, охорони здоров'я, фізичної культури і спорту;